Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden / WEBSHOP

Inleiding

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRST BASE Ground Screws Benelux B.V. (hierna te noemen: “FIRST BASE”) te Uden, exploiteert een professionele groothandelsonderneming en webshop die zich voornamelijk bezighoudt met verhandelen, verkopen en leveren van schroeffunderingen en bijbehorende zaken. Ten behoeve van al haar diensten en leveringen hanteert FIRST BASE de hierin neergelegde verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Leveringsvoorwaarden”). 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte en genoemde begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, alsmede personeel van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, alsook een consument.
 2. Opdrachtnemer: FIRST BASE of een aan haar gelieerde onderneming en/of rechtspersonen en door hun bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als (mede) gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijk persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
 4. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 5. Overeenkomst: obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inhoudende een wilsovereenstemming van Partijen, aangaande het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard en/of de daarbij behorende levering van zaken en/of het verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever. 
 6. Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van één of meer zaken en/of het uitvoeren en het opleveren van het tot stand gebrachte werk.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere (opvolgende) aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, al dan niet via de webshop van Opdrachtnemer verstrekt of tot stand gekomen, ten aanzien van bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de levering van goederen en het verrichten van (montage)werkzaamheden in dat kader, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen gerekend vanaf de dag van verzending, tenzij anders op de aanbieding of offerte is vermeld. Aanbiedingen en/of offertes getoond in de webshop zijn slechts geldig voor de duur dat die aanbieding en/of offerte zichtbaar is in de webshop.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn (via de webshop gepubliceerde) offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, noch aan de daarin genoemde cijfers, berekeningen en/of prijzen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijze dient te begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 4. Zijn werkzaamheden voert Opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook niet indien Opdrachtgever daarnaar verwijst dan wel toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het verlengde daarvan wijst Opdrachtnemer eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden hierbij nadrukkelijk van de hand.
 5. Overeenkomsten tussen derden en werknemers van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer niet, voor zover zij niet door Opdrachtnemer elektronisch of schriftelijk zijn bevestigd dan wel onmiddellijk worden uitgevoerd. 
 6. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. De door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie is leidend.
 7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tussen Partijen bindend, indien zij schriftelijk of elektronisch door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, bijvoorbeeld in de aanbieding of de offerte of de overeenkomst, zijn genoteerd in Euro’s, en verder exclusief verhandelings-, transport-, verzendkosten of andere heffingen, tenzij door Opdrachtnemer anders is vermeld.

Artikel 4. Levering

 1. De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of de genoemde termijnen en/of data voor (op)levering zijn indicatief. Opdrachtnemer heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. Afwerkwerkzaamheden kunnen na oplevering nog plaatsvinden. Ingebruikname van de goederen en/of het werk door Opdrachtgever voorafgaand aan de volledige oplevering is altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever en geldt met ingang vanaf dat moment als zijnde goedkeuring voor het opgeleverde (gedeelte van het) werk en de oplevering.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgenomen of overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij dient een redelijke termijn aan Opdrachtnemer te worden geboden om alsnog de overeenkomst op een deugdelijke wijze na te kunnen komen. 
 3. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertermijn door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Deze goederen worden als geleverd beschouwd en hiervoor gelden eveneens de voorwaarden van betaling. De levering kan naar keuze van Opdrachtnemer ineens of in gedeelten geschieden en de daarop betrekking hebbende facturen zijn door Opdrachtgever te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.
 4. De wijze van levering wordt steeds schriftelijk of elektronisch overeengekomen. Bij gebreke daarvan, zal de wijze van levering door Opdrachtnemer worden bepaald. 
 5. Wanneer er ten aanzien van het werk of het geleverde sprake is van fabrieksgarantie of garantie van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, dan gaat die garantie vóór de garantie van Opdrachtnemer, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.